دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره تحلیل غیر خطی با PERFORM 3D


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره تحلیل غیر خطی با PERFORM 3D مشخص نشده است!

تحلیل غیر خطی با PERFORM 3D

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

 

برنامه‌ا‌ي خاص با تمركز ويژه روي طراحي مقاوم لرزه‌اي است. با استفاده از اين برنامه مي‌توان سازه‌هاي پيچيده‌ شامل سازه‌هاي با ديوار برشي را به صورت غير خطي و بر اساس حالتهاي حدي مختلف مقاومت و تغيير شكل، تحليل كرد. 
هندسه‌ي مدل را مي‌توان از برنامه‌ي SAP2000 يا ETABS بازخواني كرد. در برنامه‌ از انواع مختلفي از المان‌ها شامل: تيرها، مهاربندها، ديوارهاي برشي(با بازشو)، دال كف، ميراگرها و جداساز‌ها مي‌توان استفاده كرد. 
تحليل‌هاي غير خطي مي‌توانند به صورت استاتيكي و يا ديناميكي روي يك مدل انجام شوند. بارها مي‌توانند در مراحل متفاوت بر سازه اعمال گردند. به عنوان مثال، بار ديناميكي زلزله مي‌تواند پس از بار استاتيكي غير خطي وارد شود. 
اين برنامه قابليت‌هاي قدرتمندي براي طراحي بر اساس عملكرد داشته و مي‌تواند نسبتهاي ظرفيت‌ نياز را براي تمام اجزاء و براي حالت‌هاي حدي محاسبه كند. ارزيابي عملكرد بر اساس ATC-40، FEMA-356 و ATC-440 به صورت خودكار انجام مي‌شود. 
خروجي‌هاي برنامه شامل نسبت ظرفيت/ نياز، نمودارهاي غير خطي استاتيكي، نمايش‌هاي بالانس انرژي، اشكال مودي، هندسه‌ي تغيير شكل يافته و پاسخهاي نيرو و تغيير مكان تاريخچه زماني هستند. 

مدلسازي 
• بازخواني هندسه‌ مدل از برنامه‌ي SAP 2000 و ETABS 
• امكان مدلسازي با هر تعداد المان 
• المان‌هاي خطي و غير خطي 
• سهولت استفاده از محيط گرافيكي برنامه 
• المان‌هاي تير، ستون و مهاربند 
• لينك‌هاي برشي و Panel Zone 
• ديوارهاي برشي پيچيده با بازشو 
• گسيختگي اتصالات 
• دال كف 
• ميراگرهاي سيال 
• جداسازهاي اصطكاكي 
• مفاصل پلاستيك با اندركنش PMM 
• اثرات P-Delta 

تحليل غيرخطي 
• تحليل استاتيكي غير خطي سه بعدي (Pushover) 
• تحليل تاريخچه زماني غير خطي سه بعدي 
• استفاده از مقاطع مسلح به الياف براي مصالح مختلف 
• تعيين ظرفيت‌هاي غير خطي بر اساس تغيير شكل و يا مقاومت 
• انجام تحليل ديناميكي غير خطي پس از تحليل استاتيكي غير خطي 
• در نظر گرفتن تحليل استاتيكي غير خطي چرخه‌اي 

تحليل خودكار 
• در نظر گرفتن رابطه‌ي نيرو- تغيير مكان سه خطي 
• در نظر گرفتن كاهش سختي تحت بارهاي چرخه‌اي 
• محاسبه‌ي اتلاف انرژي 
• تحليل P-Delta 
• بارگذاري ناشي از زلزله‌هاي مختلف 
• امكان تغيير مقاومت اعضا بدون تغيير مدل 
• موتور تحليل كارا براي سازه‌هاي بزرگ 

عملكرد بر اساس ارزيابي 
• تحليل استاتيكي غير خطي بر اساس ATC-40، FEMA-356 و ATC-440 
• حالت‌هاي حدي بر اساس تغيير شكل، مقاومت و يا تغيير شكل نسبي 
• نسبتهاي ظرفيت/‌ نياز 
• محاسبه‌ي نسبت‌هاي ظرفيت/ نياز براي زلزله‌هاي متعدد 
• محاسبه‌ي ظرفيت‌هاي تغيير شكل يا مقاومت براي انواع المانها 
• محاسبه‌ي بالانس انرژي براي افت انرژي 

خروجي‌ها 
• ترسيم نمودارهاي رنگي نسبتهاي ظرفيت / نياز 
• نمودارهاي پاسخ براي ATC-40، FEMA-356 و ATC-440 
• نتايج تاريخچه زماني مربوط به تغيير شكل، تغيير شكل نسبي و نيروها 
• نمايش تاريخچه زماني پاسخ نيروها براي گروهي از المانها 
• نمودارهاي برش و خمش 
• نمايش نيرو براي گروهي از المانها 
• نمايش هندسه‌ي تغيير شكل يافته به صورت متحرك 
• نمايش اشكال مودي به صورت متحرك 
• نمودارهاي چرخه‌ي هيستريزيس 
• نمودارهاي بالانس انرژي
}
;