دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 3,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Java 2SE


کد دوره: 3644
روزهای برگزاری:

جمعه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1397/01/24
3,500,000 ریال

% 10 تخفیف

مهندس محمدرضا موسائی

Java 2SE

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

دوره : تسلط بر زبان Java و توليد نرم افزار قابل اجرا روی سيستم عامل
مخاطبين : برنامه نويسان و طراحان سيستم
محتوای دوره :

·        Session 1

·        · Java Introduction/Java Language/JDK and JRE/Comparison with other

·        Languages such as .NET Languages/PHP/C++

·        · JDK Introduction

·        · Primitive Data Types

·        · Variables and Constants

·        · Getting Started: "Hello World"

·        · Operators

·        · Camel Case/Upper Case/Lower Case and Capital Case Standard

·        Session 2

·        · Control Structures (Conditions and Loops)

·        · Arrays

·        Session 3

·        · Classes and Objects Part I

·        OOP Concepts

·        Class Definition

·        Object Declaration

·        Declaring Variables in Classes

·        Dynamic Variables

·        Static Variables

·        Declaring Methods in Classes

·        Regular Methods

·        Methods That Have No Return Value

·        Methods That Return More Than One Value

·        Static Methods

·        Session 4

·        Declaring Constructors in Classes

·        Constructors

·        Overloading Constructors

·        "this" keyword

·        Declaring Operators in Classes

·        · Classes and Objects Part II

·        Inheritance

·        Parent and Child Classes

·        Overriding Methods

·        Final Methods

·        "super" keyword

·        · Classes and Objects Part III

·        Sample of a complete OOP

·        "Object" class as the most top class

·        Wrapper Classes and Conversion to Primitive Data Types

·        Session 5

·        · Packages and "import" keyword

·        · Handling Exceptions

·        · Introduction to JDK

·        Math Class

·        System

·        System.out

·        System.in

·        Collections

·        Strings

·        Session 6

·        Java.lang

·        Java.io

·        Java.util

·        Date Time

·        Imaging Classes

·        Streams

·        Session 7

·        · Application Programming

·        · Project Window

·        · Description of an Application Files

·        · Toolbox

·        · Components (Properties / Methods / Events)

·        · Common Component Properties

·        · Common Component Events

·        Session 8-10

·        · Swing Components

·        JFrame, JDialog and JPanel

·        Swing Controls

·        Swing Containers

·        Swing Menus

·        Swing Dialogs

·        JOptionPane

·        · HW: Creating a Calculator App

·        · CW: Creating an Image Slide Show App

·        · HW: Creating WordPad App

·        Session 11-13

·        · Using Databases in Application

·        Welcome To JDBC

·        Connecting to Database

·        Inserting/Updating/Deleting and Selecting Data

·        Connection String

·        Filtering

·        Sorting

·        Table as Data Grid

·        Session 14

·        · MDI Applications vs. SDI Applications

·        · Printing

·        Session 15

·        · Creating Reports

·        Session 16-20

·             · CW: Creating an Online Database App (Complete Sample


}
;