در حقیقت در دیگاه جدید  بسیاری از مهندسین معمار ، ملاکهای اولیه طراحی بنا در حفظ محیط زیست Green Standard’s و فاکتورهای بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از منابع قابل بازگشت خلاصه گردیده است .
در غالب طرحهای مدرن خانه سازی ( که هزاران طرح آماده از آنها نیز پیشنهاد گردیده ) استفاده از مواد عایق بسیار پیشرفته در دیوارها و …. مورد توجه اصلی بوده است در بسیاری از این طرحها استفاده از انرژی باد و خورشید در مرکز اصلی توجه قرار داشته است و امروزه حتی در عمل میتوانیم خانه های را مشاهده کنیم که پشت بام آنها تنها از سلولهای خورشیدی ( مولد الکتریسیته ) ساخته گردیده و در بین دیواره نیز آب ( و یا یک منتقل کننده بهتر حرارت ) جریان دارد . علاوه بر اینها فاکتورهای استفاده از سوخت فسیلی ، تصفیه قاضل آب و تفکیک زباله نیز از شاخصهای بسیار مهم در طراحی خانه های جدید میباشد.