دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 4,600,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره CEH-Certified Ethical Hacker


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره CEH-Certified Ethical Hacker مشخص نشده است!

CEH-Certified Ethical Hacker

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

ایـن مدرک بر روی تکنیـک ها و تکنولـوژی های هک از دیدگـاه حمله تکیه می کنـد. ایـن دوره افراد را با چک لیست های امنیتی آشنا نموده و توانایـی بررسی سیستـم امنیتـی موجود ، ابزار شنـاسایی نقـاط ضعف سیستـم و بالاتـر از همه متودولـوژی های تعییـن وضعیت امنیـت یک سازمـان توسط تست هـای نفوذ را به افراد اعطا می نمایـد. در دوره CEH روش های دفاعـی عمیقـاً با استفـاده از حمله به سیستم ها ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

}
;