دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف
دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 4,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

HTML,CSS,JAVA SCRIPT

مدرک پایان دوره: فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره برنامه نویسی وب با PHP


کد دوره: 3734
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 18 الی 21

تاریخ شروع: 1397/04/06
3,500,000 ریال
مهندس محمدرضا موسائی

برنامه نویسی وب با PHP

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

آنچه خواهید آموخت


از آن جای که یادگیری نرم افزار بدون انجام تمرینات و پروژه های عملی امکان پذیر نمی باشد آموزش این دوره مبتنی بر روش TPH خواهد بود

مباحث دوره به اختصار به شرح زیر می باشد:

Session 1

 • PHP Introduction/Comparison with other Website design Languages such as ASP.NET/JSP/JSF
 • Primitive Data Types
 • Variables
 • Getting Started: "Hello World"
 • Operators
 • Camel Case Standard

Session 2

 • Control Structures (Conditions and Loops)
 • Arrays
 • Isset, unset

Session 3

 • Regular Methods
 • Methods That Have No Return Value
 • Method Parameters (In, Ref)
 • Classes and Objects
  1. OOP Concepts
  2. Class Definition
  3. Object Declaration
  4. Declaring Variables in Classes
  5. Dynamic Variables
  6. Declaring Methods in Classes
  7. Dynamic Methods
  8. Static Methods
  9. Declaring Constructors in Classes
  10. Constructors
  11. Overloading Constructors
  12. "$this" keyword

Session 4

 • Creating Websites by PHP
 • Creating First Send and Receive PHP File
 • Common Objects Part I
  $_REQUEST Array
  Response Methods

Session 5, 6, 7

 • Handling Exceptions
 • Introducing PHP functions library
 • Introducing Global PHP Help
 • File Handling
 • Date Time Handling

Session 8

 • Using Templates
 • "include" keyword
 • CSS

Session 9,10

 • Using Database in Website

Session 11

 • Common Objects Part II
  $_SESSION
  $_COOKIE
  Counting Online Users and whole visited users count

Session 12-17

 • CW: Creating an Online Database App (Complete Sample)

Session 18

 • Creating Reports

Session 19

 • AJAX
 • Web Services

Session 20

 • XML
 • RSS
}
;